strona główna o wydziale studia   historia badania naukowe kontakt

Historia

Ważniejsze lata akademickie w historii Wydziału

1946/47
Pierwszy rok działalności Uczelni. Rozpoczęcie kształcenia na studiach dziennych w ramach sekcji: polonistyczno - estetycznej i polonistyczno -historycznej. Pierwszymi studentami byli słuchacze Państwowego Pedagogium, którzy po ukończeniu I roku byli przyjmowani na rok II.

1947/48
Powstaje następna sekcja: polonistyczno - językowa (z trzema przedmiotami specjalizacji: język polski, język angielski, język rosyjski).

1948/49
Połączenie trzech sekcji w jedną większą jednostkę organizacyjną Wydział Humanistyczny. Pełniącym obowiązki Dziekana został mianowanyprof. Stanisław Pigoń.

1949/50
Pierwsza rekrutacja na jednolite 3-letnie studia, kierunki: filologia polska, historia.

1950/51
Pierwsza rekrutacja na filologię rosyjską. Tworzy się strukturę organizacyjną wydziału na wzór uniwersytecki - dziekan, prodziekan, rada wydziałowa (dziekan, prodziekan, wszyscy samodzielni pracownicy zatrudnieni etatowo lub na godzinach zleconych, przedstawiciele: pomocniczych pracowników nauki, organizacji politycznych i młodzieżowych).

1951/52
Od 1 lipca 1951 r. zostają utworzone studia zaoczne

1952/53
Zarządzeniem Ministra Oświaty z 13 grudnia 1952 r. Wydział Humanistyczny zmienia nazwę na Filologiczno-Historyczny.

1954/55
Przedłużenie studiów dziennych do 4 lat, a studiów zaocznych do 5 lat. Absolwenci otrzymają tytuł magistra.

1956/57
Pierwsze wybory Dziekana i Prodziekanów (przez Radę Wydziału). Dziekanem został doc. dr Ignacy Zarębski, a prodziekanami: doc. dr Henryk Smarzyński i mgr Józef Łukacz (prodziekan ds. studiów zaocznych).

1957/58
Uruchomiono studia eksternistyczne (istniały do 1960 r.) z historii i filologii polskiej dla absolwentów studiów I stopnia pracujących w zawodzie nauczycielskim.

1958/59
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 1958 r. Studia zostają przedłużone do 5 lat. Na Wydziale uruchomiono studia wieczorowe w zakresie pedagogiki (wygasły w 1974r.).

1959/60
Uzyskanie przez Wydział w 1959 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora. Uruchomienie studiów zaocznych w zakresie pedagogiki.

1960/61
Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego 3 maja 1961 r. nadała pierwszy stopień doktora (Janowi Kulpie). Do końca 2003 r. Rada Wydziału nadała stopnie doktora 575 osobom.

1962/63
Rozpoczynają działalność studia doktoranckie w zakresie filologii polskiej. W Rzeszowie zostaje uruchomiony Punkt Konsultacyjny . Wydział prowadzi tam studia w zakresie filologii polskiej.

1963/64
Powstaje Punkt Konsultacyjny w Kielcach prowadzący studia w zakresie filologii polskiej.

1964/65
Pierwsza rekrutacja na studia w zakresie pedagogiki specjalnej.

1966/67
1966/67 Na mocy Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. Wydział uzyskał prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

1967/68
Pierwsza habilitacja na Wydziale . Kolokwium habilitacyjne Stanisława Burkota odbyło się 24 kwietnia 1968 r. Do końca 2003 r. Rada Wydziału nadała stopnie doktora habilitowanego 127 osobom. Pierwsze przeprowadzone przez Radę Wydziału postępowanie o nadanie tytułu profesora (nadzwyczajnego - Tadeuszowi Słowikowskiemu - Rada Państwa nadała tytuł 29 października 1969 r.) Do końca 2003r. Rada Wydziału przeprowadziła 65 postępowań o nadanie tytułu profesora (w tym 10 profesora zwyczajnego) zakończonych nadaniem tytułu.

1968/69
Powstaje Międzyuczelniane Studium Doktoranckie (wspólnie z UJ)

1969/70
Uruchomiono 3- letnie studia zawodowe (WSN) dwukierunkowe (m.in. filologia polska z historią, filologia polska z bibliotekoznawstwem, historia z wychowaniem obywatelskim, nauczanie początkowe z matematyką, nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym)

1970/71
Zarządzenie Ministra Oświaty z 19 VI 1970 r. kreuje studia podyplomowe. Pierwsze studia podyplomowe powstają w zakresie: historii, filologii rosyjskiej, wychowania obywatelskiego, filologii polskiej, organizacji pracy i kierowania szkołą.

1971/72
1 grudnia 1971 r. zmiana nazwy na Wydział Humanistyczny W miejsce katedr tworzy się instytuty. Jako pierwszy powstaje Instytut Nauk Pedagogicznych, potem: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Rosyjskiej, Instytut Historii. Początek studiów bibliotekoznawczych na Wydziale - studia 3-l. zaw. Filologia polska z bibliotekoznawstwem.

1972/73
Powstają studia II stopnia uzupełniające dla absolwentów WSN. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 września 2003 r. nadano WSP imię Komisji Edukacji Narodowej

1973/74
Powrót do kształcenia na jednolitych 4-letnich studiach magisterskich. Rekrutacja na samodzielne studia 4-letnie z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

1974/75
Powołanie studiów doktoranckich z zakresu dydaktyki (stacjonarne i zaoczne)

1977/78
Tworzy się kierunek studiów filologia romańska. Rozpoczynają samodzielną działalność: Zakład Filologii Romańskiej., Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa

1980/81
Powstaje Instytut Nauk Społecznych.

1981/82
Powrót do kształcenia na studiach 5-letnich magisterskich. Likwidacja Instytutu Nauk Pedagogicznych i powołanie 6 samodzielnych katedr i zakładów. Uruchomienie kierunku studiów: nauki społeczne, potem zmiana na : politologia i nauki społeczne, a obecnie politologia.

1983/84
W miejsce Zakładu powstaje Katedra Filologii Romańskiej

1990/91
Rozpoczyna działalność (15 lutego 1991 r.) Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego. 15 marca 1991 r. Rada Wydziału Humanistycznego podjęła uchwałę o podziale (przeniesienie pedagogiki do nowego wydziału)

1991/92
Przeniesienie pedagogicznych kierunków studiów do nowoutworzonego Wydziału Pedagogicznego. W miejsce Katedry Filologii Romańskiej powstaje Instytut Neofilologii.

1994/95
W Wydziale rozpoczynają działalność studia europejskie (2-5-letnie studia magisterskie z historii, specjalność: studia europejskie).

1998/99
Ustawą z dnia 8 lipca 1999 r. WSP w Krakowie od 1 września 1999 r. nosi nazwę Akademia Pedagogiczna.

1999/2000
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej zostaje przekształcona w Instytut .

2000/2001
Uruchomienie studiów filozoficznych

2001/2002
1 stycznia 2002 r. w miejsce Instytutu Nauk Społecznych powstają: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Politologii. 25 lutego 2002 r. Rada Wydziału otrzymuje uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o polityce.

2002/2003
Zarządzeniem Rektora z dnia 19 maja 2003 r. tworzy się z połączenia Instytutu Filologii Rosyjskiej i dotychczasowego Instytutu Neofilologii nowy Instytut Neofilologii . Uruchomienie samodzielnych studiów w zakresie języka niemieckiego (dotychczas istniała tylko filologia rosyjska z językiem niemieckim).

2005/2006
2007/2008 dziekan: dr hab.prof. UP Kazimierz Karolczak prodziekani: dr hab.prof. UP Barbara Guzik dr hab.prof. UP Sywester Józefiak

2009
Na podstawie Zarządzenia Nr R-26/2009 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009 r. obsługę administracyjno - biurową studiów doktoranckich z : językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i nauk o polityce przejmuje Wydział Humanistyczny z dniem 1 stycznia 2010 r.

2010
Z dniem 1.10.2010 z Wydziału Humanistycznego wyłoniony został Wydział Filologiczny.


Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2004 - 2013

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 00, fax (+48 12) 662 60 97,
studia stacjonarne tel. 12 662 60 98, 12 662 60 38
studia niestacjonarne tel. 12 662 60 99
e-mail: dz_hum@up.krakow.pl
Uniwersytet Pedagogiczny